Regulamin Konkursu „Świętujemy 20-lecie CKM”

Regulamin Konkursu „Świętujemy 20-lecie CKM”
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Świętujemy 20-lecie CKM” (w niniejszym regulaminie: „Konkurs”).

2. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

3. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, NIP 5220059682, REGON: 010279247, Kapitał zakładowy: 2 000 200,00 zł, wydawca polskiej edycji miesięcznika CKM  (w niniejszym regulaminie: „Organizator”).

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany do użytkowników sieci Internet.

5. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej WWW.ckm.pl  (dalej: „Serwis Internetowy”).

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).


7. Celem Konkursu jest wyłonienie 20 osób spośród Uczestników Konkursu, którzy wykażą się największą kreatywnością i wygrają Nagrody przewidziane w Konkursie (dalej osobno „Laureat Konkursu”).

II. Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.


2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie „Uczestnik Konkursu” albo „Uczestnik”).


3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:

•    ukończyły 18. rok życia;

•    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

•    posiadają dostęp do Internetu;
•    posiadają aktywny adres e-mail;

•    posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

•    zaakceptowały Regulamin.


4. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą ich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.


5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika z Konkursu przed zakończeniem trwania Konkursu, w tym pozbawić go Nagrody, jeśli dany Uczestnik jest do niej uprawniony, w sytuacji gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu lub gdy Organizator uzna udział Uczestnika w Konkursie za sprzeczny z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem, z właściwym wizerunkiem ckm.pl lub ze swoim własnym interesem w sensie materialnym bądź moralnym. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o podjęciu takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem. 

III. Czas trwania

1. Konkurs zostanie ogłoszony w Serwisie Internetowym.
2. Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2018 roku do dnia 24 czerwca 2018 roku do godziny 23:59 Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 25 czerwca 2018 roku w Serwisie Internetowym.

IV. Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w  Konkursie Uczestnik musi w okresie od dnia 19 czerwca 2018 do dnia 24 czerwca 2018 do godziny 23:59 za pośrednictwem maila [email protected] dokonać zgłoszenia konkursowego.

2. W celu dokonania skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie należy łącznie: (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”):

I. Podać następujące informacje:
a. Imię i nazwisko Uczestnika;
b. numer telefonu Uczestnika;
c. adres e-mail Uczestnika;
d. adres zamieszkania Uczestnika.

II. Wykonać zadanie konkursowe, które będzie spełniać wymagania pkt. V, 1 oraz 2 Regulaminu i polega ono na udzieleniu odpowiedzi na pytanie (dalej: „Zadanie Konkursowe”):

Twoje pierwsze wspomnienie związane z CKM to…?

III. Udzielić Organizatorowi następujących zgód i oświadczeń. Złożenie tych oświadczeń i zgód jest dobrowolne, ale jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Oświadczenia i gwarancje należy przesłać Organizatorowi na wyżej wskazane [email protected] wraz z udzieleniem odpowiedzi na Zadanie Konkursowe:

A. „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „Świętujemy 20-lecie CKM” i akceptuję jego treść w całości.”

B. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu „Świętujemy 20-lecie CKM”, ewentualnym wydaniem nagród. Wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o wynikach konkursu poprzez podanie mojego imienia i nazwiska, Nicku, do wiadomości publicznej, w przypadku mojej wygranej. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.”

C. „Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuję pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w konkursie „Świętujemy 20-lecie CKM”.”

3. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:

• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, czy wyznanie;
• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;

• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;
• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;

• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze politycznym;
• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;

• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
• zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.


4. Zgłoszenie Konkursowe, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że narusza którykolwiek warunek Regulaminu nie będzie uwzględnione w Konkursie i zostanie usunięte.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich albo tworzenie kont fikcyjnych. Takie Zgłoszenia Konkursowe nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną usunięte.

6. Z uwagi na to, iż nadesłane odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego służą przeprowadzeniu Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje jakiejkolwiek ich publikacji przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych odpowiedzi są wyłączone.

7. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich oraz pokryć wszelkie koszty Organizatora poniesione z tego tytułu.

8. Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego.


9. W dniu 25.06.2018 odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie wyłonionych 20 zwycięskich odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, których autorzy zostaną jednocześnie Laureatami Konkursu.

10. Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

• Zgodność przesłanej pracy z tematem Konkursu,
• Oryginalność,

• Kreatywność,

• Twórczy koncept Uczestnika będącego autorek odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

V. Prawa autorskie do  odpowiedzi przesłanych w ramach Zadania Konkursowego

1. Przesłana odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu, który musi posiadać całość praw autorskich do niej, wobec czego żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej odpowiedzi podczas i w celach związanych z Konkursem

2. przesłana odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich majątkowych i/lub osobistych oraz praw do znaków towarowych;


3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, będącej elementem Zgłoszenia Konkursowego, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) (dalej: "Utwór"), Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
b) wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
c) wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;
d) współdzielenie przez Organizatora oraz Fundatora linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook lub innych serwisach internetowych;
e) wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Organizatora lub ich następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Organizatora;
f) wprowadzanie przez Organizatora zmian do Utworu;
g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w szczególności w zakresie wynagrodzenia lub odszkodowania, względem Organizatora z tytułu korzystania przez Organizatora z Utworu przesłanego przez Uczestnika Konkursu, w sposób powyżej wskazany.

3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Laureatów Konkursu, pod warunkiem wydania Nagrody - praw autorskich do nagrodzonych odpowiedzi udzielonych w ramach Zadania Konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Laureat Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do swojej odpowiedzi na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do odpowiedzi udzielonej w ramach Zadania Konkursowego oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

VI. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości dokonania Zgłoszeń Konkursowych, oceny odpowiedzi udzielonej w ramach Zadania Konkursowego i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).
2. W skład Komisji wejdzie 3 osób wyłonione przez Organizatora konkursu.
3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VII. Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata Konkursu jest dwuosobowe zaproszenie na imprezę z okazji 20-lecia CKM ( w Regulaminie jako „Nagroda”).
2. Laureatowi Konkursu nie przysługuje roszczenie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną, ani uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie Nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Po odbiorze Nagroda nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu Nagrody przez Organizatora drogą mailową lub wiadomością na facebooku i poinformowani o dalszych krokach związanych z wręczeniem Nagrody niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
4.    Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:
- Odmówi przyjęcia Nagrody,
- Kontakt z Laureatem Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po jego stronie,
- Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem Nagrody wynikającym z winy Laureata Konkursu, w szczególności błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu lub innych danych.

VIII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 142A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, adres kontaktowy e-mail: [email protected] (dalej „Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promocyjnych Konkursu lub Marquard Media Polska Sp. z o.o., na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) z następującymi wyjątkami: W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

4. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do otrzymania ewentualnej Nagrody.

6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a)    sprostowania danych,
b)    usunięcia danych,
c)    ograniczenia przetwarzania danych,
d)    przenoszenia danych,
e)    wniesienia sprzeciwu,
f)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane Uczestników nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz sytuacji gdy nagrodę funduje podmiot zewnętrzny zwany Fundatorem i gdy Nagrodę należy wysłać do Laureata drogą kurierską. W takim przypadku odbiorcą danych będzie Fundator, kurier oraz dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.

11.    W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody marketingowej odbiorcami danych będą: Fundator, agencje reklamowe i marketingowe świadczące usługi na rzecz Organizatora, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.

12.    Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w szczególności do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, w tym do końca okresu przewidzianego do złożenia i rozpatrzenia reklamacji związanych z Konkursem albo do cofnięcia stosownej zgody przez Uczestnika.

13.    Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a)    przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b)    utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c)    nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora na jego korespondencyjny lub adres e-mail [email protected]  najpóźniej do 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres lub adres e-mail Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

3.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.

4.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

X. Odpowiedzialność Organizatora


1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Internetowego z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.
XI. Postanowienia ogólne
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.
2.    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
3.    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie WWW.ckm.pl oraz w siedzibie Organizatora
4.    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl.
6.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
7.    Serwis Instagram oraz serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na ich łamach.
8.    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani przez serwis Facebook.

Dodał(a): CKM Wtorek 19.06.2018