Regulamin konkursu "CKM tu był"

ckmtubyl.jpg


REGULAMIN KONKURSU "CKM TU BYŁ"


I Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „CKM tu był” (dalej: „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 04199, NIP 5220059682, REGON 010279247 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany do osób, które ukończyły 18 lat.

5. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.ckm.pl.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7. Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu zdobycia nagród przewidzianych w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ckm.pl oraz w siedzibie Organizatora.


II Uczestnicy Konkursu


1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie „Uczestnik Konkursu”).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:

ukończyły 18 rok życia;

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

posiadają dostęp do Internetu;

posiadają aktywny adres e-mail;

posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

zaakceptowały Regulamin.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Fundatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Fundatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Fundatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Konkursu nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail.


III Czas trwania


1. Konkurs jest ogłoszony na łamach wydawanego przez Organizatora magazynu CKM.

2. Konkurs trwa w okresie od 29.12.2017 roku do 25.02.2018 roku.


IV Przebieg Konkursu


  1. Konkurs jest przeprowadzony w następujący sposób:

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres poczty elektronicznej [email protected] zdjęcia z widocznym magazynem CKM.

b) Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników prac konkursowych i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

c) W dniu 26.02.2018 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego zostaną wyłonione prace, najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

b) W magazynie CKM numer 3/2018 lub następnych zostaną opublikowane prace konkursowe, które zostały wybrane przez Komisję Konkursową wraz z imieniem Uczestnika, który je przesłał.

2. Publikowane w ramach Konkursu zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie ich nie naruszają, w szczególności:

zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;

zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;

zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;

zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;

zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;

zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;

zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;

zabronione jest zamieszczenie treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę zdjęć w ramach Zgłoszenia.

5. Organizator przy wyborze dziesięciu Uczestników Konkursu będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

  • Zgodność przesłanej pracy z tematem konkursu
  • Oryginalność,
  • Kreatywność,
  • Twórczy koncept pracy autora

6. Przesłanie pracy konkursowej przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń
i gwarancji:

a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród, jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez niego pracy konkursowej na Portalach oraz magazynie CKM wskazanych w Regulaminie;d) przesłana praca konkursową jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.


V Prawa autorskie do zdjęć przesłanych w ramach Zgłoszenia


1. Z chwilą przysłania przez Uczestnika Konkursu na adres e-mail [email protected] jakichkolwiek zdjęć związanych z Konkursem (dalej: "Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm), Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora i Fundatora do korzystania z Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b) wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;

c) wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;

d) współdzielenie przez Organizatora oraz Fundatora linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook lub innych serwisach internetowych;

e) wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Organizatora lub Fundatora lub ich następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Fundatora, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Organizatora lub Fundatora;

f) wprowadzanie przez Organizatora lub Fundatora zmian do Utworu;

g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w szczególności w zakresie wynagrodzenia lub odszkodowania, względem Fundatora lub Organizatora z tytułu korzystania przez Organizatora lub Fundatora z Utworu przesłanego przez Uczestnika Konkursu, w sposób powyżej wskazany.

3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Laureatów Konkursu, pod warunkiem wydania Nagrody - praw autorskich do nagrodzonych zdjęć zgłoszonych w związku z Konkursem, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Laureat Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do zdjęć na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do zdjęć oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.


VI Komisja Konkursowa


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny zgłaszanych zdjęć i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).

2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora.

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


VII Nagrody


1. Nagrodą w Konkursie jest publikacja zdjęcia w magazynie CKM.

2. Uczestnik Konkursu nie jest odrębnie informowany o tej publikacji.

3. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego.

4. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.


VIII Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

2. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu, realizacji Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia Laureata Konkursu według postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.


IX Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany adres email [email protected] najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika Konkursu, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji poleconym drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.


X Odpowiedzialność Organizatora


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

- przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.


XI Postanowienia ogólne


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

3. Uprawnienia nabyte przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ckm.pl.

5. Serwis Instagram oraz serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na ich łamach.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani przez serwis Facebook.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest Sąd właściwym miejscowo dla Organizatora.
Dodał(a):