Regulamin konkursu "CKM tu był" 11/2018

Regulamin konkursu "CKM tu był" 11/2018

ckmtubyl.jpg

REGULAMIN KONKURSU "CKM TU BYŁ"


I Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „CKM tu był” (dalej: „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A02-305 WarszawaSąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 4199, NIP 5220059682, REGON 010279247 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany do osób, które ukończyły 18 lat.

5. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.ckm.pl.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7. Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu zdobycia nagród przewidzianych w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ckm.pl oraz w siedzibie Organizatora.


II Uczestnicy Konkursu


1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik”).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki :

● ukończyły 18 rok życia;

● posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

● posiadają dostęp do Internetu;

● posiadają aktywny adres e-mail;

● posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

● zaakceptowały Regulamin.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Konkursu nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail.


III Czas trwania


1. Konkurs jest ogłoszony na łamach wydawanego przez Organizatora magazynu CKM.

2. Konkurs trwa w okresie od 26.10.2018 roku do 29.11.2018 roku.


IV Przebieg Konkursu


  1. Konkurs jest przeprowadzony w następujący sposób:

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łącznie:

  • przesłanie we wskazanym, w pkt. III ust. 2 Regulaminu, terminie na adres poczty elektronicznej [email protected] zdjęcia z widocznym magazynem CKM („Praca Konkursowa”) wraz ze swoim imieniem oraz miejscem wykonania fotografii, przy czym przez miejsce rozumie się miasto, bądź inną nazwę umożliwiającą identyfikację miejsca.
  • Wraz z przesłaniem Pracy Konkursowej należy na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej przesłać następujące oświadczenia i zgody:

A. „Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu "CKM TU BYŁ" i akceptuję jego treść w całości.”

B. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu "CKM TU BYŁ". Wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o wynikach konkursu poprzez podanie mojego imienia lub nazwiska, Nicku, do wiadomości publicznej, w przypadku mojej wygranej. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.”

C. „Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych.”

D. „Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 142A, na potrzeby konkursu „CKM tu był”, w szczególności w przypadku wygrania nagrody w w/w konkursie.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie.

Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w magazynach wydawanych przez Organizatora, tj. CKM oraz w Internecie (w tym na stronach Marquard Media Polska Sp. z o.o. oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.”

Oświadczam, że z tytułu publikacji mojego wizerunku nie przysługują mi wobec Marquard Media Polska Sp. z o.o. żadne roszczenia.”

b) Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

c) W dniu 30.11.2018 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie wyłonionych 16 zdjęć przesłanych w ramach Prac Konkursowych, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Ich autorzy (Uczestnicy) zostaną zwycięzcami Konkursu (osobno „Laureat Konkursu”). W związku z powyższym Organizator przewiduje wyłonienie takiej samej ilości Laureatów Konkursu.

d) W magazynie CKM numer 12/2018 lub następnych zostaną opublikowane zdjęcia, które zostały wybrane przez Komisję Konkursową, zgodnie z pkt. c) powyżej, wraz z imieniem Uczestnika, który je przesłał.

2. Przesłane w ramach Pracy Konkursowej zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu oświadcza, że ich nie naruszają, w szczególności:

● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

● zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;

● zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;

● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;

● zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;

● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;

● zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;

● zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;

● zabronione jest zamieszczenie treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę zdjęć w ramach Zgłoszenia Konkursowego.

5. Organizator przy wyborze najlepszych zdjęć spośród przesłanych w ramach Prac Konkursowych będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

  • Zgodność przesłanej pracy z tematem Konkursu,
  • Oryginalność,
  • Kreatywność,
  • Twórczy koncept pracy autora.


V Prawa autorskie do zdjęć przesłanych w ramach Zgłoszenia


1. Przesłane zdjęcia w ramach Pracy Konkursowej muszą być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu, który musi posiadać całość praw autorskich do nich oraz zgody wizerunkowe ewentualnych osób trzecich widniejących na danym zdjęciu, wobec czego żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tych zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.

2. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich majątkowych i/lub osobistych oraz praw do znaków towarowych.

3. Z chwilą przysłania przez Uczestnika Konkursu na adres e-mail [email protected] jakiegokolwiek zdjęcia w ramach Pracy Konkursowej (dalej: "Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm), Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b) wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;

c) wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;

d) współdzielenie przez Organizatora linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook lub innych serwisach internetowych;

e) wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Organizatora lub jego następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Organizatora;

f) wprowadzanie przez Organizatora zmian do Utworu;

g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w szczególności w zakresie wynagrodzenia lub odszkodowania, względem Organizatora z tytułu korzystania przez Organizatora z Utworu przesłanego przez Uczestnika Konkursu, w sposób powyżej wskazany.

5. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Laureatów Konkursu, pod warunkiem wydania Nagrody - praw autorskich do nagrodzonych zdjęć zgłoszonych w związku z Konkursem, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Laureat Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do zdjęć na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do zdjęć oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.


VI Komisja Konkursowa


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny zgłaszanych zdjęć i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).

2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora.

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


VII Nagrody


1. Nagrodą w Konkursie jest publikacja zdjęcia w magazynie CKM w wydaniu wybranym przez Organizatora („Nagroda”).

2. Laureat Konkursu nie jest odrębnie informowany zdobyciu Nagrody, jak tylko poprzez publikację w magazynie CKM.

3. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego.

4. Laureatom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości Nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.


VIII Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 142A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, adres kontaktowy e-mail: [email protected] (dalej „Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promocyjnych Konkursu lub Marquard Media Polska Sp. z o.o., na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) z następującymi wyjątkami: W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

4. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do otrzymania ewentualnej nagrody.

6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego wizerunku oraz imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane Uczestników nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz sytuacji gdy nagrodę funduje podmiot zewnętrzny zwany Fundatorem i gdy Nagrodę należy wysłać do Laureata drogą kurierską. W takim przypadku odbiorcą danych będzie Fundator, kurier oraz dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.

11. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody marketingowej odbiorcami danych będą: Fundator, agencje reklamowe i marketingowe świadczące usługi na rzecz Organizatora, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.

12. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w szczególności do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, w tym do końca okresu przewidzianego do złożenia i rozpatrzenia reklamacji związanych z Konkursem albo do cofnięcia stosownej zgody przez Uczestnika.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

IX Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany adres email [email protected] najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika Konkursu, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.


X Odpowiedzialność Organizatora


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

- przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.


XI Postanowienia ogólne


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

3. Uprawnienia nabyte przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ckm.pl.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest Sąd właściwym miejscowo dla Organizatora.


Dodał(a): CKM Niedziela 21.10.2018