Spotkanie z CKM

Kupujesz magazyn CKM? Spotkaj się z nami!

poznajmy się


Spotkaj się z nami! Powiedz nam co sądzisz o CKM i jak możemy uatrakcyjniać nasze pismo, tak aby było dla Ciebie jeszcze bardziej atrakcyjne!

Instytut Badań Brandquest Media na zlecenie magazynu CKM organizuje w drugiej połowie sierpnia/ pierwszej połowie września 2011 spotkania z czytelnikami CKM. Spotkania odbędą się w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Celem spotkań jest poznanie opinii czytelników papierowego wydania pisma, tak aby wprowadzane w nim zmiany były zgodne z Waszymi oczekiwaniami. Jest to unikalna możliwość wyrażenia swoich opinii o piśmie – zarówno tych pochlebnych jak i krytycznych.

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na spotkanie z nami – jest to niepowtarzalna szansa wpłynięcia na zawartość magazynu CKM. 


Spotkania każdorazowo odbywają się z grupą kilku czytelników i mają formę wspólnej dyskusji o piśmie CKM. Każde spotkanie trwa około 2,5-3 godziny.

Za poświęcony nam podczas spotkania czas każdy uczestnik otrzyma gratyfikację finansową (100 PLN) oraz prezent od magazynu.

Osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w spotkaniu, poprzez wysłanie maila na adres: [email protected], zawierającego:
1. Imię i nazwisko
2. Telefon kontaktowy
3. Miejsce zamieszkania
4. Wiek
5. Informację od kiedy kupuje i czyta magazyn

otrzymają szczegółowe informacje o dacie i miejscu spotkania.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28.08.2011

Zapraszamy wyłącznie osoby pełnoletnie, które kupują co najmniej 6 wydań magazynu CKM w ciągu roku. O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.


REGULAMIN Konkursu Badania CKM


§1
Postanowienia ogólne


1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004199, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 522-005-96-82 jest organizatorem konkursu „Badania CKM”, zwanym dalej „Konkurs”.
2.    Konkurs promowany jest poprzez masowe wysyłki sms.
3.    Konkurs rozpocznie się w dniu 29.08.2011 i trwać będzie do 04.09.2011 do godziny 23:59.
4.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w przekazie danych od operatorów sieci komórkowych do systemu firmy Teleaudio na skutek przeciążeń w sieciach komórkowych wywołanych dużym ruchem ani za jakość i ciągłość usług operatorów sieci komórkowych w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu SMS.

§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie


1.    Dla użytkowników biorących udział w konkursach oraz serwisach organizowanych przez Marquard Media Polska Sp. z o.o Organizator organizuje Konkurs „Badania CKM” z nagrodami rzeczowymi.
2.    O Rozpoczęciu Konkursu użytkownicy zostaną powiadomieni sms-em.
3.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu potwierdzić chęć wzięcia udziału w badaniach czytelniczych CKM w jednym z 3 miast: Warszawie, Katowicach, Poznaniu i wysłać SMS pod numer 72207 o treści wskazanej w sms-ie.
4.    Uczestnicy otrzymają 2 sms-y informujące o konkursie. Uczestnicy, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w badaniach czytelniczych w Warszawie  i wyślą sms o treści CKM.W, w Katowicach I wyślą CKM.K lub w Poznaniu I wyślą CKM.P  pod numer 72207 jak najszybciej po otrzymaniu drugiego sms-a z informacją o konkursie wygrywają.
5.    Czas między otrzymaniem drugiego SMSa z informacją o konkursie i potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w badaniach nie może być krótszy niż 1 sekunda. Gdy czas odpowiedzi będzie krótszy niż 1 sekunda, odpowiedzi zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę w rankingu. Odpowiedzi przesłane przez Uczestnika przed otrzymaniem pytania nie będą uwzględniane i nie będą traktowane przez Organizatora jako odpowiedzi prawidłowe.
6.    Czas odpowiedzi na drugi sms z informacją o konkursie liczony jest od momentu wysłania do użytkownika smsa z pytaniem do momentu otrzymania sms’a z prawidłową treścią przez system Wykonawcy (czas sumaryczny).
7.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma informację, że laureat o wygranej zostanie powiadomiony sms-em lub telefonicznie.
8.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu na podstawie najkrótszego czasu odpowiedzi na drugi sms wysłany do uczestnika z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy wyrazili chęć udziału w badaniu czytelniczym CKM i wysłali poprawną treść sms-a.
9.    O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani sms-em lub telefonicznie.
10.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
11.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.  Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
12.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu informacji o wygranej, są zobowiązani uczestniczyć w badaniu czytelniczym CKM w wybranym przez siebie mieście (poprzes wybór odpowiedniej treści sms).
13.    Jeżeli nagrodzeni uczestnicy nie spełnią wymogów §2, punkt. 10 i 12 lub 11 i 12, kwalifikacja uczestnika jest anulowana. Nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
14.    W celu wydania zwycięzcy nagrody, zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz do uczestnictwa w badaniach czytelniczych CKM w wybranym mieście.
15.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO Sp. z o.o., operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.). Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
16.    Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
17.    W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 15 i/lub 16  osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić
18.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez sms
19.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMS-ową o innych konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
20.    Wysyłając SMS'a na numer 72207 oraz 7057 osoba wysyłająca wyraża zgodę na otrzymywanie od Marquard Media Polska Sp. z o.o, Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. oraz jego Partnerów  informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.
21.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected], z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.
22.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
23.    Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.


§3
Nagrody


1.    Nagrodami dla osób, które wysłały CKM.W są:
a)    3 x 100 zł + gadżety CKM.

2.    Nagrodami dla osób, które wysłały CKM.K są:
a)    3 x 100 zł + gadżety CKM.

3.    Nagrodami dla osób, które wysłały CKM.P są:
a)    3 x 100 zł + gadżety CKM.

4.    Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
5.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Zwycięzcę podatku w ciągu 2 miesięcy od daty zaksięgowania należnego podatku.. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu. O odbiorze nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie.
6.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Marquard Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzca będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do zwycięzcy na jego pisemną bądź mailową prośbę przesłaną w ciągu 14 dniu([email protected]) , przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa zwycięzca.
7.    Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
10.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma roszczeń wobec Organizatora.
11.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.


§4
Postępowanie reklamacyjne


1    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Teleaudio Sp. z o.o. wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Al. Jerozolimskie 81, kod pocztowy  02-001 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Badania CKM”, w terminie 14 dni od daty zakończenia danej Edycji Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
4    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
6    Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.


§5
Zmiany Regulaminu


Marquard Media Polska Sp. z o.o. oraz Marquard Media Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów oraz modyfikowania go na potrzeby uruchamiania dodatkowych funkcjonalności serwisu, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.


§6
Publikacja Regulaminu


Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.ckm.pl

§7
Ochrona danych osobowych


1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez Teleaudio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.§ 8
Moc wiążąca Regulaminu


1.    Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.    Zgłoszenie dokonane poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu, a określonymi niniejszym Regulaminem.


§9
Sąd i prawo właściwe


1.    Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): ckm Poniedziałek 01.08.2011