Regulamin serwisu CKM.PL

Regulamin Serwisu CKM.PL

(zwany dalej „Regulaminem”)


§ 1

Wstęp


 • Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego CKM.PL, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.CKM.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu CKM.PL (zarejestrowanych i niezarejestrowanych), a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 • Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią tego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.


§ 2

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88);
 • UŚDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2017.1219 j.t.);
 • Administrator to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Marquard Media Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawa (02-305), Aleje Jerozolimskie 142A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, kapitał zakładowy: 2 000 200,00 zł;
 • Administrator to zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Marquard Media Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawa (02-305), Aleje Jerozolimskie 142A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, kapitał zakładowy: 2 000 200,00 zł;
 • Użytkownik zarejestrowany to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.
 • Użytkownik niezarejestrowany to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z określonych przez Administratora zasobów Serwisu o tematyce lifestylowej udostępnionych dla niej bez przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

Jeżeli niniejszy Regulamin posługuje się terminem Użytkownik, bez określenia, czy chodzi o Użytkownika zarejestrowanego, czy też Użytkownika niezarejestrowanego, w rozumieniu niniejszego Regulaminu obejmuje to zarówno Użytkownika zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego.

 • Użytkownik Newslettera- to Użytkownik będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez funkcjonalność Serwisu zgłosiła chęć otrzymywania Newslettera Serwisu.
 • Baza Użytkowników Serwisu to zbiór danych osobowych, w tym zdjęć, które Użytkownik Serwisu udostępnił, akceptując Regulamin Serwisu, przetwarzany w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 • Konto to udostępnione Użytkownikowi miejsce na zasobie sieciowym Serwisu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 • Profil to dedykowana Użytkownikowi podstrona Serwisu zawierająca dane, zdjęcia i filmy, które z własnej woli udostępnił on na Serwisie, z którymi mogą się zapoznać wybrani przez niego inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Login/Nick to przybrana na etapie rejestracji Konta nazwa Użytkownika.
 • Osoba trzecia to osoba niezarejestrowana jako Użytkownik, niezależnie od tego czy odwiedza Serwis.
 • Serwis - to portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://www.ckm.pl/. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z określonych przez Administratora zasobów Serwisu dla nich dostępnych, głównie o tematyce lifestylowej, dodawanie własnych plotek, komentarzy pod wybranymi treściami publikowanych przez redakcję, edytowanie swojego profilu, dodawanie awatarów, uzyskiwanie możliwości zapisywania się na Newsletter, uzyskiwanie możliwości brania udziału w ankietach organizowanych przez Administratora, możliwość brania udziału w Konkursach organizowanych przez Administratora  a także świadczący na rzecz Użytkowników inne wskazane w Serwisie usługi drogą elektroniczną.
 • Regulamin to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.


§ 3

Przedmiot usługi dostępu do Serwisu

  • Usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje m.in.:
 • w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - korzystanie przez takiego Użytkownika z określonych przez Administratora treści Serwisu dostępnych bez przeprowadzenia procesu rejestracji;
 • w przypadku Użytkowników zarejestrowanych usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje, oprócz zakresu wskazanego w pkt a) powyżej, również dostęp do różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiających Użytkownikom zarejestrowanym dodawanie własnych plotek, komentowanie, edytowanie swojego profilu, dodawanie awatarów, udostępnianie danych, wypowiedzi, zdjęć, filmów oraz wszelkich innych materiałów.
 • możliwość zapisania się do usługi Newsletter - usługa dostępna wyłącznie dla Użytkowników Newslettera;
 • możliwość wzięcia udziału w ankietach przygotowanych przez Administratora;
 • możliwość wzięcia udziału w Konkursach organizowanych przez Administratora;
 • dodawanie własnych komentarzy pod wybranymi materiałami publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników.
  • Użytkownik może korzystać z innych niż określone w Regulaminie usług elektronicznych - udostępnianych przez Administratora w Serwisie – jak również brać udział w zabawach i konkursach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  • Korzystanie z usług i udział w zabawach i konkursach, o których mowa w poprzednim zdaniu odbywa się w oparciu o uregulowania szczególne, a w szczególności w oparciu o odpowiednie regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów, przyrzeczenia publiczne itp.
  • W przypadkach, w których stosuje się uregulowania szczególne, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się tylko tych postanowień Regulaminu, których nie da się pogodzić z uregulowaniami szczególnymi.
  • Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptujący pliki cookies oraz konto poczty elektronicznej.
  • Nazwa Serwisu CKM.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


§ 4

Zasady korzystania z Serwisu


 • Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 • Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Serwisu ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.
 • W celu aktywacji przez Użytkownika Newslettera funkcji Newsletter Użytkownik Newslettera powinien:
  • wypełnić Formularz Newslettera znajdujący się w Serwisie podając następujące dane:

a)         imię i nazwisko;

b)         płeć;

c)         adres e-mail na który stosowny Newsletter ma być przesyłany;

d)         wiek oraz datę urodzenia;

e)         wypełnić ankietę przygotowaną w Serwisie.

  • Użytkownik może wyrazić odrębną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w Serwisie w celu opisanym w treści oświadczenia.
  • Po wypełnieniu formularza Newslettera, Użytkownik Newslettera otrzyma od Administratora na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail, zawierający link aktywujący konto w Serwisie. W zależności od sytuacji przesłanie e-maila z linkiem aktywującym konto w Serwisie trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli e-mail nie dochodzi do Użytkownik Newslettera, a podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika Newslettera jest właściwy, Użytkownik Newslettera powinien sprawdzić ustawienia i zawartość filtrów antyspamowych swojej poczty elektronicznej, gdyż któryś z filtrów może potraktować ten e-mail, jako SPAM. Jeżeli w ciągu 12 godzin Użytkownik Newslettera nie otrzyma e-maila z linkiem aktywującym powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] Jeżeli aktywacja Newslettera nie zostanie potwierdzona przez Użytkownik Newslettera poprzez kliknięcie na przesłany link aktywujący konto lub poprzez skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL przeglądarki internetowej, w ciągu 48 godzin od momentu wypełnienia formularza Newslettera, konto stanie się nieaktywne. Po kliknięciu na link aktywacyjny lub skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL wyszukiwarki usługa Newslettera zostanie aktywowana.
 • Użytkownik Newslettera ma możliwość rezygnacji z Newslettera ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn. W tym celu Użytkownik Newslettera powinien kliknąć stosowny link dezaktywacyjny usługi Newslettera, który każdorazowo będzie przesyłany wraz z danym Newsletterem.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zostały zamieszczone w polityce prywatności.


§ 5

Rejestracja w Serwisie 


 • Osoby rejestrujące się w Serwisie to jego Użytkownicy zarejestrowani.
 • Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 • Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym znajdującym się pod adresem http://www.CKM.pl/rejestracja.php.
 • Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w języku polskim). Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.
 • Użytkownik zobowiązuje się zgodnie z prawdą podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane osobowe tj. adres e-mail, login, hasło.
 • Wraz z rejestracją w Serwisie Użytkownik składa oświadczenia oznaczając stosowne checkboxy o następujących treściach:


 • Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu oraz polityką prywatności i je akceptuję.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych związanych z promocją serwisu od Marquard Media Polska sp. z o.o. na udostępniony adres poczty elektronicznej. Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych zaufanym partnerom Marquard Media Polska sp. z o.o. zgodnie z polityką prywatności. Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


 • Wraz rejestracją w Serwisie Użytkownik składa Administratorowi następujące oświadczenia:


 • „Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”,
 • „Dane osobowe, które podałem w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą”,
 • „Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie”,
 • „Oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły na to swojego zezwolenia”,
 • „Oświadczam, iż zamieszczenie przeze mnie danych innych osób nastąpiło w sposób legalny i legitymuję się przesłanką ich przetwarzania.”,
 • „Oświadczam, iż przystępując do Serwisu i korzystając z niego zobowiązuje się działać nie naruszając praw osób trzecich”,
 • „Przyjmuję do wiadomości, iż będą mi przesyłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres informacje systemowe, wiadomości od Administratora oraz informacje o utrudnieniach, zmianach jak również przerwach w działaniu Serwisu”.


§6

Ochrona danych osobowych


 • Administratorem w rozumieniu RODO jest Marquard Media Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawa (02-305), Aleje Jerozolimskie 142A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, kapitał zakładowy: 2 000 200,00 zł (Administrator danych).
 • W momencie wyświetlenia witryny Serwisu zawarta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator danych może również przetwarzać dane eksploatacyjne wskazane w art. 18 UŚDE i w zakresie tam określonym.
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz w UŚDE Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można kierować do nas pytania na adres [email protected]
 • Administrator danych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Po uzyskaniu zgody Użytkownika (wyrażonej poprzez akceptację monitu o konieczności uzyskania takiej zgody), będą zbierane przez Administratora dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz do reklamy.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w polityce prywatności.
 • Oprócz danych o Użytkowniku zebranych podczas rejestracji będą zbierane, za osobną zgodą, dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów reklamy oraz polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Dodatkowo będą zbieranie informacje o dacie dodania komentarza przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał
 • Administrator danych ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku udostępnionego w Serwisie, poprzez legitymowanie się przesłanką przetwarzania danych osobowych osób trzecich. Jeśli podstawa przetwarzania danych będzie budziła wątpliwość, czy Użytkownik ma prawo umieszczać dane osobowe, w tym wizerunek osoby trzeciej Administrator danych może odmówić zawarcia umowy świadczenia usługi (umieszczenie danych) albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 • W przypadku powzięcia przez Administratora danych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym może on wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych lub zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 7

Warunki korzystania z Serwisu


 • Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 • Zakazane jest udostępnianie swojego Konta innym osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych osób. Za udostępnienie Konta należy uznać przekazanie nazwy użytkownika oraz hasła, jak również umożliwienie pracy w Serwisie przez inne osoby po zalogowaniu Użytkownika.
 • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 • Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Administratora i innych podmiotów,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  • niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
 • Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, w tym wizerunek lub inne treści, przyjmuje do wiadomości, że wgląd w te informacje będą mieli inni Użytkownicy oraz Administrator, a także że Administrator będzie je przetwarzał zgodnie z Regulaminem.
 • W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Użytkownik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji (wglądu) w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.


§ 8

Zasady korzystania z Serwisu


 • Osoba rejestrująca się w Serwisie zobowiązana jest do podania następujących danych: adres e-mail, login/nick, oraz hasło.
 • Osoba rejestrująca się w Serwisie może podać również inne dane osobowe.
 • W Serwisie dla wszystkich odwiedzających jawny jest jedynie login/nick.
 • Inne podane przez Użytkownika zarejestrowanego dane osobowe są jawne według jego woli dla wszystkich odwiedzających Serwis, wszystkich Użytkowników lub określonych przez Użytkownika znajomych.
 • Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość komentowania i oceniania treści publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników, jak również dodawania zdjęć i filmów oraz awatarów.
 • Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak również zamieszczanie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, jak również podszywanie się pod inne osoby.
 • Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem poprzez usunięcie Konta.


§ 9

Zablokowanie Konta


 • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika zarejestrowanego, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, bądź innych Użytkowników czy osób trzecich.
 • Administrator może rozwiązać umowę przez zablokowanie Konta w sytuacji: 
  a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, 
  b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub osób trzecich,
  c) umieszczania na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 • Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu. 
 • Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta w przypadku postępowania niezgodnego z § 7 pkt 9.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 • Administrator zablokuje Konto w przypadku rozwiązania umowy.
 • W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej akceptacji Administratora.
 • Administrator zablokuje Konto Użytkownika, który nie zaloguje się do Serwisu przez okres 6 miesięcy.


§ 10

Odpowiedzialność


 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, czy niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy są powiadamiani.
 • Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.


§ 11

Reklamacje


 • Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu.
 • Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Regulaminu:
  • pisemnie na adres korespondencyjny Administratora w Warszawie, kod: 02-305,  Aleje Jerozolimskie 142A,
  • telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej www.ckm.pl,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub inny adres e-mail wskazany na stronie internetowej www.ckm.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Administratora w Warszawie, kod: 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A.
 • Za dzień wniesienia reklamacji:
  • pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Administratora,
  • telefonicznej - przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Administratora,
  • drogą elektroniczną - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
  • ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 • Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika.
 • Jeżeli reklamacja wniesiona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator uczyni zadość uznanym roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.


§ 12

Wymagania techniczne


 • Usługodawca będzie świadczył Serwis za pomocą środków technicznych, jakie uzna za optymalne dla prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań.
 • Usługodawca podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji pomiędzy serwerem Usługodawcy a urządzeniem końcowym Użytkownika, w sytuacji, w której podaje on swoje dane w celu rejestracji w Serwisie oraz za każdym razem, kiedy podaje swoje dane dla potrzeb zalogowania się w Serwisie. W tych przypadkach połączenie będzie szyfrowane za pomocą SSL 2.0 (zalecany jest TLS 1.1).
 • Do korzystania z Serwisu Użytkownik musi dysponować komputerem z dostępem do sieci Internet.
 • Minimalne parametry techniczne komputera Użytkownika są następujące:
 •  procesor 1.0 GHz;
 •  pamięć RAM 512 MB;
 •  przeglądarka:

· Internet Explorer 8.0 lub nowsza,

· Firefox 3.6 lub nowsza,

· Opera 9.0 lub nowsza,

· Chrome 11.0 lub nowsza,

 • włączona obsługa cookie,
 • zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,
 • włączona obsługa JavaScript.
 • Minimalne parametry dostępu do sieci Internet są następujące prędkość pobierania 512 kB/s prędkość wysyłania 256 kB/s .


§ 13

Zmiana Regulaminu


 • Administrator powiadomi Użytkownika o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez niezwłoczne opublikowanie nowej wersji Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją daty ostatniej wersji.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora.
 • Administrator może w każdej chwili wydać nowy Regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, w przypadku:
  • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  • zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  • siły wyższej,
  • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmian nazwy Administratora nie stanowi zmiany Regulaminu.
  • zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.
 • W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien usunąć swoje Konto. Brak takiej reakcji oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.


§ 14

Przepisy końcowe


 • Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.CKM.pl
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]
 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.