Konkurs CKM i Xbox 360!

Konsola Xbox 360 250 GB ma odświeżony design, jest także mniejsza, lżejsza i wydajniejsza niż jej poprzedniczka. Moduł wifi umożliwia bezprzewodową łączność ze światem rozrywki w usłudze Xbox Live, zaś pojemy dysk twardy zapewnia mnóstwo miejsca na przechowywanie ulubionych gier i multimediów. Teraz możesz naszą konsolę wygrać w superkonkursie!
konkurs_xbox.jpg

REGULAMIN KONKURSU CKM i XBOX 360

§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „CKM i XBOX 360” ( „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004199, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 522-005-96-82 („Organizator”).

3. Konkurs promowany jest Konkurs promowany jest w miesięczniku CKM.

4. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.11.2013 i trwać będzie do 12.12.2013 do godziny 23:59.

5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play i Cyfrowy Polsat.

7. Koszt wysłania SMS pod numer 72207 każdorazowo wynosi 2 zł netto / 2,46 zł brutto. Koszt wysłania SMS pod numer 7057 każdorazowo wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 72207 jest Organizator.

§2

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu („Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich rodzin (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).

3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 3 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

§3
Przebieg konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 72207 (2zł/2,46zł brutto) o treści reklamowanej na łamach nr 12/2013 miesięcznika CKM.

2. Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści CKM.XBOX pod numer 72207 otrzymują zadanie konkursowe Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.

3. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze te, które uzna za najlepsze i zostaną one nagrodzone.

4. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.

5. Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.

6. W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu.

7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu 20 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzieli na zadanie konkursowe. Osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez Jury za najciekawszą wygrywa nagrodę opisaną w §4 pkt. 1. a), pięć kolejnych osób, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze wygrywają nagrodę opisaną w §4 pkt. 1. b).

8. W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), którzy nie przekażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 8, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu.

§4
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) 1 x konsola XBOX 360 z grą Fifa 14 o wartości 908 zł brutto,

b) 5 x gra Fifa 14 o wartości 249,90 zł brutto

2. Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.

3. Fundatorem nagród jest Partner (Edelman), działający w imieniu własnym, na rzecz Microsoft Sp. z o.o.

4. Partner jest przekazującym nagrody w Konkursie. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio przez Partnera.

5. Organizator i Partner oświadczają, iż nagrody zostaną wydane przez Partnera, w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator i Partner wskazują niniejszym, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

6. Należny podatek od nagród naliczy i odprowadzi w imieniu Laureatów konkursu Edelman.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzcy będą mogli ją odebrać osobiście.

8. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5

Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.

2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie.


§6

Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa wyłącznie w formie pisemnej, z dopiskiem „Konkurs CKM i XBOX 360”.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7
Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.

2. Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§8

Postanowienia Końcowe

1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.ckm.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): ckm.pl Piątek 15.11.2013