Marquard Media Polska na sprzedaż. Redakcje pracują bez zmian

Po przedłużającym się procesie sanacyjnym Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość wydawnictwa Marquard Media Polska w kwietniu 2021 roku.
Zrzut ekranu 2023-11-23 o 01.44.13.png

Najnowsza aktualizacja:

Doszło do wydłużenia terminu na składanie ofert do dnia 3 czerwca 2024 r., godz. 12:00

Dziś tj. 20. listopada 2023 roku ruszyła sprzedaż przedsiębiorstwa w formie konkursu ofert. Zainteresowani inwestorzy mogą je składać do 20. grudnia 2023 roku w kancelarii Syndyk Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej.

Wydawnictwo Marquard Media Polska, które jesienią 2019 roku zrezygnowało z wydawania prasy drukowanej, skupia się na sferze digitalowej.

Mimo trudnej sytuacji rynku medialnego przedsiębiorstwu udaje się rozwijać produkty internetowe. Redakcje skupiają się również na rozbudowie social mediów i działu wideo.

"Mimo procesu sanacji, a następnie upadłości firmy w 2022 osiągnęliśmy wyższy przychód niż w roku 2021. Dzięki świetnej współpracy wewnątrz firmy, możemy pochwalić się tym, że tytułu Marquard Media Polska nadal liczą się na rynku mediów. Mimo zaistniałej, trudnej sytuacji nie poddajemy się i cały czas pracujemy nad rozwojem serwisów i social mediów MMP. Do końca roku 2023 mamy w planach m.in. wdrożyć nowe formaty e-commerce" - komentuje Weronika Pachuta, Head of Sales.

Aktualizacja:

Konkurs organizowany jest przez syndyka masy upadłości Marquard Media Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ("Upadły"), Aleksandrę Strynkiewicz-Kondracką, nr licencji: 1203 ("Syndyk"), w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt: XVIII GUp 37/21 ("Postępowanie upadłościowe").

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż przez Syndyka w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa Marquard Media Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, opisanego w opisie i oszacowaniu oraz zaktualizowanym spisie należności wraz ze spisem inwentarza, o których mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu, z wyłączeniem:

a.     środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunku bankowym Upadłego;

b.     ewentualnych wierzytelności z tytułu nadpłaty podatków przez Upadłego;

c.      wierzytelności powstałych po dniu ogłoszenia upadłości Upadłego;

d.     dokumentacji dotyczącej Postępowania upadłościowego i wcześniej toczącego się wobec Upadłego postępowania restrukturyzacyjnego oraz innej dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia Postępowania upadłościowego;

e.     składników mienia, które uległy spieniężeniu, zużyciu lub likwidacji po ogłoszeniu upadłości Upadłego, i nieistniejących na dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego

("Przedmiot sprzedaży").
W skład Przedmiotu sprzedaży wchodzą także prawa wynikające z wszelkich umów, których stroną jest Upadły.

Cena wywoławcza za Przedmiot sprzedaży wynosi
2.880.596,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 41/100).

Opis i oszacowanie Przedmiotu sprzedaży z dnia 8 listopada 2021 roku wraz ze skorygowanym aneksem aktualizacyjnym nr 1 z dnia 9 września 2022 roku zostały sporządzone przez biegłego sądowego z zakresu wyceny i analizy przedsiębiorstw, wpisanego na listę biegłych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Karola Łagowskiego ("Opis i oszacowanie"). Opis i oszacowanie oraz zaktualizowany spis należności wraz ze spisem inwentarza udostępnione są do wglądu w kancelarii Syndyka w godzinach 10-18 w Warszawie przy ul. Pańskiej 75 lok. 6, 00-834 Warszawa – po wcześniejszym umówieniu terminu przeglądania opisu i oszacowania (stosuje się pkt 13 niniejszego regulaminu) oraz w aktach Postępowania upadłościowego. Syndyk jest uprawniony do podjęcia decyzji o udostępnieniu na stronie internetowej kancelarii www.kancelaria-strynkiewicz.pl wyciągu z Opisu i oszacowania z uwzględnieniem potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności umów, których stroną był lub jest Upadły.

Wartość rynkowa Przedmiotu sprzedaży, wynikająca z Opisu i oszacowania wynosi 3.840.795,21 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 21/100) netto. Wartość dla wymuszonej sprzedaży Przedmiotu sprzedaży, wynikająca z Opisu i oszacowania wynosi zaś 2.880.596,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 41/100).

Zainteresowani nabyciem Przedmiotu sprzedaży, w ramach Postępowania upadłościowego, proszeni są o składanie ofert (bezwarunkowych, pisemnych i sporządzonych w języku polskim) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2024 roku, godzina 12:00.

Zrzut ekranu 2023-11-23 o 01.47.25.png

Do wydawnictwa należą serwisy internetowe: Kozaczek.pl, Papilot.pl, Zeberka.pl, Ckm.pl, Autostuff.pl i Supermamy.papilot.pl. W Marquard Media Polska pracują 23 osoby.


Dodał(a): CKM.PL Środa 24.04.2024