Które choroby wykluczają ze służby w wojsku

Mimo że służba w polskim wojsku nie jest obowiązkowa, to jednak każdy 19-latek musi stawić się przed komisją wojskową. Które choroby sprawiają jednak, że kandydat może dostać kategorię D lub E (niezdolny do służby)?

iStock-179266328.jpg


Generalnie większość 19-latków, którzy stawiają się przed komisją wojskową dostaje kategorię A, czyli zdolny do służby wojskowej (oczywiście w razie konieczności) lub B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Taki kandydat po wyzdrowieniu dostaje kategorię A i zostaje przeniesiony do rezerwy.

Oczywiście kategorie przyznaje komisja wojskowa, przed którą stanąć muszą wszyscy mężczyźni po ukończeniu 19 roku życia i niektóre kobiety o specyficznych profesjach – takich, które potencjalnie mogą przydać się na polu walki.

Jeśli natomiast kandydat lub kandydatka nie otrzyma kategorii A lub B, otrzymuje kategorię D lub E, czyli niezdolny do czynnej służby wojskowej z wyjątkiem niektórych stanowisk terytorialnych lub trwale i całkowicie niezdolny do służby w każdych warunkach i na każdym stanowisku. Co więc sprawia, że kandydat może otrzymać kategorię D/E? Oto lista chorób na podstawie Rozporządzenia MON z dnia 25 czerwca 2004:

BUDOWA CIAŁA:
• Wzrost poniżej 150 cm przy proporcjonalnej budowie ciała (D)
• Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju (D)
• Charłactwo nie rokujące poprawy (E)
• Otyłość upośledzająca sprawność ustroju (D)
• Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami w ustroju (D)

SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA, NACZYNIA LIMFATYCZNE, WĘZŁY CHŁONNE:
• Przewlekłe choroby skóry, szpecące, upośledzające sprawność ustroju (D)
• Tatuaże szpecące i nie szpecące (D/A)
• Blizny szpecące lub upośledzające sprawność ustroju (D)
• Skupienie powiększonych węzłów chłonnych z ropieniem lub bez (D)
• Organiczne schorzenia naczyń limfatycznych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)

CZASZKA:
• Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe, upośledzające sprawność ustroju (D)
• Przepukliny mózgu (E)
• Obce ciała w mózgu (E)

WZROK:

• Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (D)
• Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (D)
• Zrosty spojówki gałkowej lub powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek, nie powodujące wysychania rogówki (A/D)
• Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (A/D)
• Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 dioptrii lub cylindrycznych do +-2,0 d. (E)
•  Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 d., cylindrycznych do +-2,0 d. (D)
• Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu na wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bok (D/A)
• Wyraźny oczopląs przy patrzeniu na wprost (D)
• Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1, z korekcją optymalną (D)
• Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny, lub pourazowy, nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia (D/E)
• Ostrość każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 6,0 d. albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 3,0 d. (D)
• Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki (D)
• Przebyte nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego (D)
• Jaskra (E)

SŁUCH:
• Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej, przewlekły nieżyt ucha środkowego z osłabieniem słuchu (D)
• Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego z przytępieniem słuchu (D)
• Jednostronne lub obustronne zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą (E)
• Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej (D)
• Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, niezależnie od ostrości słuchu (E)
• Gruźlica uszu czynna (E)
• Przebyta wygojona jednostronna operacja zachowawcza ucha środkowego (D)
• Jednostronne lub obustronne zwyrodnienie włókniste (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z osłabieniem słuchu (D)
• Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z jednostronnym przytępieniem słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu (E)
• Jednostronne lub obustronne osłabienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała (D)
•  Jednostronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała (D)
• Jednostronne przytępienie słuchu nawet graniczące z głuchotą, przy drugostronnym osłabieniu słuchu (E)
• Obustronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała (E)
• Głuchoniemota (E)
• Czasowe zaburzenia równowagi ciała (B)
• Trwałe zaburzenia równowagi ciała (E)

NOWOTWORY:
• Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące mierne zaburzenia czynności narządów (D)
• Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące znaczne zaburzenia czynności ustroju (E)
• Nowotwory złośliwe wszystkich rodzajów i stopni (E)
• Blizny po usunięciu nowotworów złośliwych lub po leczeniu energią promienistą (E)
NARZĄD MOCZOWO-PŁCIOWY:
• Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma upośledzające sprawność ustroju (E)
• Kamica układu moczowego, z okresowym wydalaniem złogów, udokumentowana radiologicznie (D)
• Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (śródmiąższowe bakteryjne i abakteryjne) (E)
• Przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek (E)
• Krwiomocz i białkomocz o nie ustalonej etiologii (B)
• Roponercze lub wodonercze (E)
• Niewydolność nerek (E)
• Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki (E)
• Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego lub dróg moczowych (D)
• Nietrzymanie moczu ze zmianami w układzie moczowym (E)
• Przewlekłe organiczne choroby pęcherza moczowego lub dróg moczowych upośledzające funkcję narządu (E)
• Kamica pęcherza moczowego (D)
• Przetoki pęcherza moczowego (E)
• Zwężenie cewki moczowej utrudniające oddawanie moczu (D)
• Spodziectwo lub wierzchniactwo powodujące zaburzenia w oddawaniu moczu (D)
• Przetoka prąciowa cewki moczowej (E)
• Przetoka mosznowa lub kroczowa cewki moczowej (E)
• Zniekształcenie prącia znacznego stopnia (np. plastyczne stwardnienie lub inne) (D/E)
• Brak prącia (E)
• Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza, upośledzające czynność narządu (D)
• Przewlekłe nawrotowe, nieswoiste zapalenie najądrza i (lub) jądra (D)
• Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (D)
• Brak lub zanik obu jąder (D)
• Wnętrostwo jednostronne, z umiejscowieniem jądra w kanale pachwinowym (D)
• Wnętrostwo obustronne (E)
• Gruźlica narządu moczopłciowego (E)

STAN PSYCHICZNY:
• Nerwice (w tym także narządowe) znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, rokujące wyleczenie lub istotną poprawę (D)
• Nerwice (w tym także narządowe) znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, nierokujące wyleczenia (E)
• Sytuacyjne reakcje dezadaptacyjne znacznie upośledzające zdolności przystosowawcze (B)
• Osobowość nieprawidłowa znacznie upośledzająca zdolności adaptacyjne, poddająca się korekcji (D)
• Moczenie nocne przewlekłe (D)
• Psychozy reaktywne (D)
• Psychozy egzogenne (pourazowe, infekcyjne, z wyjątkiem alkoholowych) przebyte bez pozostawienia defektu (D)
• Psychozy egzogenne (pourazowe, infekcyjne, intoksykacyjne, z wyjątkiem alkoholowych) przebyte z pozostawieniem defektu (E)
• Psychozy alkoholowe (majaczenie drżenne, halucynoza, zespół Korsakowa i inne) (E)
• Psychozy endogenne (schizofrenia, paranoja, parafrenia, cyklofrenia) oraz psychozy inwolucyjne, przedstarcze i starcze (E)
• Ociężałość umysłowa (A/D)
• Pogranicze upośledzenia umysłowego (D)
• Upośledzenie umysłowe (E)
• Zależność alkoholowa (i od innych środków odurzających) w fazie początkowej (D)
• Zależność alkoholowa (i od innych środków odurzających) z cechami psychodegradacji (E)
• Zaburzenia psychiczne niepsychotyczne pochodzenia organicznego znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne — w okresie kompensacji (D)

UKŁAD NERWOWY:
• Przewlekłe zespoły bólowe, korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych lub licznych nerwów, z częstymi zaostrzeniami i objawami przedmiotowymi (D)
• Przewlekłe zespoły bólowe, korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych nerwów, z częstymi zaostrzeniami i utrwalonymi objawami ubytkowymi (E)
• Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych, z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi i troficznymi, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
• Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych, z zaburzeniami ruchowymi (znaczne niedowłady lub porażenia), czuciowymi i troficznymi, upośledzające sprawność ustroju (E)
• Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego, z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
• Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego, z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
• Organiczne postępujące choroby ośrodkowego układu nerwowego, nierokujące poprawy (E)
• Zaniki po przebytych chorobach lub urazach albo wrodzone braki mięśni, nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
• Choroby układu mięśniowego i zaniki po przebytych chorobach lub urazach albo wrodzone braki mięśni, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
• Choroby układu mięśniowego i zaniki po przebytych chorobach lub urazach albo wrodzone zaniki mięśni, upośledzające sprawność ustroju (E)
• Padaczka z rzadko występującymi napadami, bez zmiany w zakresie intelektu i bez zaburzeń zachowania (D)
• Padaczka z częstymi napadami, niezależnie od ich rodzaju, lub ze zmianami w zakresie intelektu i zaburzeniami zachowania (E)

KOŃCZYNY:
• Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) nieznacznie upośledzające sprawność ruchową (A/D)
• Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) miernie upośledzające sprawność ruchową (D)
• Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) znacznie upośledzające sprawność ruchową (E)
• Przewlekłe stany zapalne kości (D)
• Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cm do 4 cm, z nieznacznym upośledzeniem sprawności ruchowej (A/D)
• Skrócenie kończyny dolnej powyżej 4 cm do 6 cm, z upośledzeniem sprawności ruchowej (D)
• Skrócenie kończyny dolnej ze znacznym upośledzeniem sprawności ruchowej (E)
• Zwichnięcia nawykowe (D)
• Zniekształcenia w obrębie wielkich stawów kończyn bez upośledzenia sprawności ustroju (A/D)
• Zniekształcenia w obrębie wielkich stawów kończyn nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (A/D)
• Zniekształcenia w obrębie wielkich stawów kończyn upośledzające sprawność ustroju (D)
• Przewlekłe choroby stawów bez zniekształceń oraz przewlekłe zapalenie tkanki łącznej rozlane i okołostawowe (D)
• Przewlekłe choroby stawów upośledzające sprawność ustroju, w tym także reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) (E)
• Zmiany zwyrodnieniowe stawów nieznacznie upośledzające sprawność ruchową (A/D)
• Zmiany zwyrodnieniowe stawów miernie upośledzające sprawność ruchową (D)
• Stopa płaska, koślawa, szpotawa, miernie upośledzająca sprawność ruchową (D)
• Stopa płaska, koślawa, szpotawa, końska, piętowa i inne znacznie upośledzająca sprawność ruchową (E)
• Rozległe żylaki kończyn, bez zmian troficznych skóry i owrzodzeń (D)
• Rozległe żylaki kończyn, ze zmianami troficznymi lub owrzodzeniami (E)
• Brak jednego palucha lub innych palców stóp, z zachowaniem główek kości śródstopia, nieupośledzający chodzenia (A/D)
• Brak obu paluchów lub jednego palucha i innych palców stóp, z zachowaniem główek kości śródstopia, upośledzający chodzenie (D)
• Brak palców stóp, z uszkodzeniem kości śródstopia (E)
• Zniekształcenie palców stóp nieznacznie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie (A/D)
• Zniekształcenie palców stóp miernie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie (D)
• Brak palców rąk miernie upośledzający chwyt (D)
• Brak palców rąk znacznie upośledzający chwyt (E)
• Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz miernie upośledzające chwyt (D)
• Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz znacznie upośledzające chwyt (E)
• Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe, bez upośledzenia chwytu (A/D)
• Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe, miernie upośledzające chwyt (D)
• Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe znacznie upośledzające chwyt (E)

JAMA USTNA:
• Zniekształcenie języka nieznacznie upośledzające mowę i połykanie (A/D)
• Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę i połykanie (E)
• Przewlekłe zapalenie ślinianek nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (A/D)
• Przewlekłe zapalenie ślinianek znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
• Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego (B)
• Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym (E)
• Przewlekłe zapalenia okołozębia z zanikiem tkanki kostnej przyzębia z częściowym rozchwianiem zębów (D)
• Złamanie szczęki lub żuchwy, niezrośnięte lub zrośnięte nieprawidłowo, znacznie upośledzające zdolność żucia (D)
• Zniekształcenie szczęki lub żuchwy uniemożliwiające żucie (E)
• Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami powyżej 2 cm) (A/D)
• Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy z miernym upośledzeniem zdolności żucia (D)
• Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy ze znacznym upośledzeniem zdolności żucia (E)
• Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego miernie upośledzające zdolność żucia (D)
• Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego znacznie upośledzające zdolność żucia (E)

NOS, GARDŁO, KRTAŃ:
• Zwężenie nozdrzy (przednich lub tylnych) upośledzające drożność nosa (D)
• Zarośnięcie jam nosowych (E)
• Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych (D)
• Przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa upośledzający oddychanie (D)
• Przewlekły suchy nieżyt lub suchy zanikowy nieżyt nosa znacznie upośledzający sprawność ustroju (D)
• Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) (E)
• Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy gardła lub krtani znacznie upośledzający sprawność ustroju) (E/D)
• Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy, upośledzające sprawność ustroju i oddychania (E)
• Zaburzenia ruchomości wiązadeł głosowych na tle organicznym lub czynnościowym, upośledzające sprawność ustroju (D)
• Wady wymowy znacznie upośledzające zdolność porozumiewania się (D)
• Wady wymowy uniemożliwiające porozumiewanie się (E)

NARZĄD ODDECHOWY:
• Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc) upośledzająca wskaźniki spirometryczne (D)
• Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc), z wybitnym upośledzeniem wskaźników spirometrycznych (E)
• Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna w okresie badań diagnostycznych lub leczenia specjalistycznego (B)
• Astma oskrzelowa i zespoły astmatyczne ze sporadycznymi zaostrzeniami o niewielkim nasileniu (D)
• Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia (zniekształcenie oskrzeli) z towarzyszącymi objawami zapalnymi (D/E)
• Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli (E)
• Liczne zwapnienia i zwłóknienia po przebytych rozsiewach krwiopochodnych gruźlicy bez upośledzenia sprawności oddechowej (D)
• Zmiany bliznowate po przebytej gruźlicy płuc z upośledzeniem sprawności oddechowej (E)
• Gruźlica węzłowo-płucna czynna (B)
• Gruźlica rozsiana płuc (E)
• Gruźlica płuc włóknista, włóknisto-guzkowa (B)
• Serowate zapalenie płuc (B)
• Zrosty i zgrubienia opłucnej, ograniczające ruchomość przepony z przemieszczeniem narządów miernie upośledzające sprawność oddechowo-krążeniową (D)
• Śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne rzadkie choroby płuc nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
• Śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne rzadkie choroby płuc upośledzające sprawność ustroju (E)
• Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych nieupośledzające wydolności oddechowo-krążeniowej (D)
• Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych upośledzające wydolność oddechowo-krążeniową (D)

UKŁAD KRĄŻENIA:
• Choroby mięśnia sercowego oraz (albo) zaburzenia rytmu nawracające lub trwałe, nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
• Choroby mięśnia sercowego oraz (albo) zaburzenia rytmu nawracające lub trwałe, powodujące znaczne upośledzenie sprawności ustroju (E)
• Choroba wieńcowa stabilna, bez przebytego zawału serca (D)
• Choroba wieńcowa niestabilna lub z przebytym zawałem (E)
• Wrodzone wady serca (E)
• Zastawkowe wady serca bez powikłań, nieupośledzające sprawności fizycznej (klasa czynnościowa I) (E)
• Wady zastawkowe serca upośledzające sprawność fizyczną (E)
• Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan po operacji z powodu tej choroby (E)
• Rzut choroby reumatycznej w okresie leczenia (B)
• Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej niepowodujące zaburzenia sprawności fizycznej (D)
• Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej powodujące zaburzenia sprawności fizycznej (E)
• Inne choroby serca upośledzające trwale sprawność fizyczną (E)
• Łagodne nadciśnienie tętnicze okresu drugiego (D)
• Nadciśnienie tętnicze ciężkie, złośliwe lub przebiegające z poważnymi powikłaniami narządowymi (E)
• Tętniaki (E)
• Inne choroby naczyń krwionośnych upośledzające nieznacznie sprawność ustroju (D)
• Choroby naczyń krwionośnych upośledzające sprawność ustroju lub po zabiegach operacyjnych dużych naczyń ze znaczną poprawą krążenia (D/E)
• Choroby naczyń krwionośnych znacznie upośledzające sprawność ustroju, w tym także po operacjach rekonstrukcyjnych bez wyraźnej poprawy (E)

UKŁAD TRAWIENNY:
• Choroby przełyku miernie upośledzające sprawność ustroju (D)
• Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
• Zrosty otrzewnej upośledzające sprawność ustroju (D)
• Zrosty otrzewnej znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
• Przewlekły nieżyt żołądka, dwunastnicy, jelit, z upośledzeniem sprawności ustroju (D)
• Czynny wrzód żołądka lub dwunastnicy (B)
• Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy (D)
• Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z licznymi nawrotami lub powikłaniami (D/E)
• Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzające sprawności ustroju (D)
• Przebyta resekcja żołądka z upośledzeniem sprawności ustroju (E)
• Niedowład lub rozstrzeń żołądka z zaleganiem treści (E)
• Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach z miernym upośledzeniem sprawności ustroju (D)
• Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego upośledzające sprawność ustroju (D)
• Zmiany organiczne lub znaczne zmiany czynnościowe jelita grubego upośledzające sprawność ustroju (D)
• Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita grubego znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
• Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego upośledzające sprawność ustroju (D)
• Kamica dróg żółciowych (D)
• Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego i (lub) dróg żółciowych upośledzająca sprawność ustroju (D)
• Niedawno przebyte zapalenie wirusowe wątroby (B)
• Przewlekłe zapalenie wątroby (E)
• Marskość wątroby (E)
• Przewlekła hiperbilirubinemia (D)
• Nosicielstwo wirusowe zapalenia wątroby (WZW) (D)
• Przebyte pourazowe uszkodzenie wątroby (D)
• Przewlekłe choroby trzustki (E)
• Przepukliny (A/D)
• Przepukliny przeponowe znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
• Przetoki i szczeliny odbytnicy lub okolicy odbytu nieupośledzające sprawności ustroju (B)
• Przetoki okołoodbytnicze lub odbytnicy pierwotne i nawrotowe (E)
• Żylaki odbytu z owrzodzeniami (D)
• Wynicowanie i wypadanie śluzówki odbytnicy (E)
• Gruźlica narządów jamy brzusznej (B)
• Przebyta gruźlica narządów jamy brzusznej (D)
• Bąblowiec, grzybica narządów jamy brzusznej (E)

GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO:
• Wole znacznych rozmiarów (D)
• Zmiany czynności tarczycy z wolem lub bez wola (D)
• Choroba Gravesa-Basedowa (E)
• Choroby przysadki mózgowej (E)
• Choroby nadnerczy (E)
• Choroby gruczołów przytarczycznych (E)
• Cukrzyca (D)
• Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe nieznacznie upośledzające przemiany hormonalne (D)
• Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe upośledzające przemiany hormonalne (E)

INNE CHOROBY WEWNĘTRZNE:
• Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe niewielkiego stopnia, niepoddające się leczeniu (D)
• Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe znacznego stopnia, niepoddające się leczeniu (E)
• Niedokrwistości aplastyczne, trwałe granulocytopenie, małopłytkowości niepoddające się leczeniu oraz choroby rozrostowe szpiku i układu chłonnego (E)
• Niedokrwistości wtórne niewielkiego stopnia, towarzyszące innym chorobom, ale rokujące ustąpienie (B)
• Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i inne defekty immunologiczne (nabyte i wrodzone) (E)
• Powiększenie śledziony bez zmiany w wątrobie i krwi w okresie obserwacji (B)
• Pooperacyjny brak śledziony (A/D)
• Choroby lub uszkodzenia narządów wywołane promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym (E)
• Układowe choroby tkanki łącznej w okresie obserwacji (B)
• Układowe choroby tkanki łącznej (E)
• Skaza moczanowa (dna) nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju (D)
• Inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
• Gruźlica poza układem oddechowym (D/E)


Dodał(a): Tomek Makowski/ fot. istockphoto.com Czwartek 25.01.2018